error code: 522

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak diğer sağlık personeli ( hemşire, sağlık memuru, ATT (acil tıp teknisyeni), çevre sağlığı teknisyeni) görevlendirir.

Marmara İSG Diğer Sağlık Personelleri

1- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

2- Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

3- Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

4- İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

5- Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

6-İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

7-İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

8- İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

İşlerini ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yönetmelikte belirtilen sürelerde yürütürler.

Diğer Sağlık Personeli